Ochrana osobných údajov

I. Užívateľský účet

Kupujúcemu na tejto webovej stránke elektronického obchodu vznikne užívateľský účet výlučne na základe dobrovoľnej registrácie. Užívateľský účet je možné použiť na nákup tovaru. Nákup tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu je možný výlučne ak to webové rozhranie obchodu umožňuje.

Prístup ku užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný chrániť si zvolené prístupové bezpečnostné prvky a neumožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie povinností podľa predošlej vety, ani za následky s porušením týchto povinností prípadne spojené.

Predávajúci ako správca webovej stránky elektronického obchodu si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä z dôvodu nutnej údržby webovej stránky elektronického obchodu.

Pre bližšie informácie o podmienkach nákupu tovaru na tejto webovej stránke elektronického obchodu pozrite Obchodné podmienky a Reklamácie.

II. Osobné údaje

K prehliadaniu a používaniu tejto webovej stránky elektronického obchodu nemusíte poskytnúť ako návštevník žiadne osobné údaje. Predávajúci skrz túto webovú stránku elektronického obchodu zhromažďuje, spracováva a uchováva len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne kupujúci poskytne v rámci registrácie, prípadne pri nákupe tovaru bez registrácie, a so zhromaždením, spracovaním a uchovávaním ktorých súhlasí.

Predávajúci spracováva osobné údaje najmä pre účely riadneho vybavenia objednávky, dodania tovaru a práv a povinností s tým súvisiacich (odpovede na dotazy, reklamácie a pod.), vytvorenia a spravovania osobného účtu registrovaných kupujúcich a pre marketingové účely (zasielanie marketingových informácií, zasielanie sms správ a prevádzkovanie vernostného programu). Takýmito osobnými údajmi sú najmä meno a priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o prevedených nákupoch kupujúceho.

Predávajúci je výlučným správcom všetkých osobných údajov, pre tento účel nevyužíva iné osoby. Predávajúci osobné údaje neposkytuje žiadnym iným osobám na území Slovenskej republiky alebo do zahraničia, okrem osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie/prepravu tovaru a zaplatenie kúpnej ceny, a to výlučne osobám, ktoré tieto služby pre predávajúceho zabezpečujú.

Predávajúci spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu s ich spracovaním, najdlhšie však do odvolania súhlasu zo strany kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov má kupujúci právo kedykoľvek odvolať. Za daným účelom môže kupujúci predávajúceho kedykoľvek kontaktovať na adrese: info@e-zdravotníckepotreby.sk alebo na čísle: +421910 910 363.

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa alebo súvisiach so spracovaním osobných údajov a ich ochranou, môžete predávajúceho kedykoľvek kontaktovať na adrese: info@e-zdravotníckepotreby.sk alebo na čísle: +421910 910 363.

III. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vám navštívené webové stránky uložia do vášho počítača. Pri budúcich návštevách týchto webových stránok vám tieto súbory potom umožnia využiť rovnaké predvolené nastavenia ako pri minulej návšteve. Dočasné súbory cookies sú vymazané ihneď po zatvorení okna webového prehliadača. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi vašim počítačom a navštívenou webovou stránkou v priebehu jednej vašej návštevy. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehliadača. Tieto cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril. Využívajú sa napríklad na identifikáciu pri prihlasovaní (môžete zostať trvale prihlásený), identifikáciu prednastaveného jazyka, ktorý si návštevník nastavil pri predchádzajúcej návšteve, zobrazenie cien v príslušnej mene zvolenej pri predchádzajúcej návšteve, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formulárov.

Vaše meno alebo e-mailovú adresu môžu súbory cookies obsahovať iba vtedy, ak ste tieto informácie príslušnej webovej stránke predtým poskytli!

Väčšina prehliadačov je prednastavená tak, aby súbory cookies prijímala automaticky. Ak si neželáte, aby boli o vás zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači prijímanie cookies zakázať. Ak nechcete, aby nejaká konkrétna webová stránka uložila na vašom zariadení cookies, odporúčame ju navštíviť v tzv. „inkognito móde" vášho prehliadača (Incognito, InPrivate, Private Window...). Prehliadač v tomto móde síce podporuje cookies, ale hneď ako ho zatvoríte, tak sa všetky vytvorené cookies zmažú. Aj cookies vytvorené v minulosti môžete kontrolovať alebo zmazať podľa vlastného uváženia.

Vo svojom prehliadači môžete zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod s inštrukciami na odmietnutie ukladania súborov cookies nájdete v nápovede o nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Zmena nastavenia cookies však môže ovplyvniť funkčnosť a hladký priebeh načítavania navštívených webových stránok. V takomto prípade pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve danej webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie nemusia správne fungovať.

Použité pojmy kupujúci, kúpna zmluva, predávajúci a webová stránka elektronického obchodu sú bližšie špecifikované v článku I ods. 1 písm. a) až d)  Obchodných podmienok.

Od roku 2010 sme
certifikovaný predajca
zdravotníckych pomôcok.

Sme certifikovaný predajca zdravotníckych pomôcok.
Cieľom nášho internetového obchodu e-zdravotníckepotreby.sk je pohodlnejší prístup zákazníkov k našej ponuke tovaru a služieb. Už 13 rokov sa zaoberáme predajom zdravotníckych, rehabilitačných, ortopedických pomôcok a rôznych doplnkových tovarov.

SAEC Sphere
Podporované platobné karty
A A