Široká škála zdravotných potrieb a výrobkov pre zdravie, rýchle dodanie

V ponuke e-shopu nájdete viac ako 2000 produktov, ktoré neustále aktualizujeme a rozširujeme. Množstvo produktov máme skladom, a preto vám ich vieme rýchlo doručiť. Doručujeme aj v sobotu!

Spoľahlivosť a kvalita

Nadviazali sme silné partnerstvá s výrobcami a dodávateľmi výrobkov. Všetky výrobky sú certifikované a spĺňajú najprísnejšie normy a štandardy.

Odborné poradenstvo a pomoc pri výbere

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti, neustále sa vzdelávajú a profesionálne vám pomôžu pri výbere a poradenstve.

Zdravotné pomôcky aj na lekársky poukaz

Cez naše kamenné predajne zasielame takmer všetky zdravotné pomôcky predpisované lekármi na lekársky poukaz. Kontaktujte nás.

Rýchle vybavenie reklamácií

V prípade reklamácie Vás ako zákazníka neťaháme za nos 30 dní. Väčšinu tovaru zasielame obratom na výmenu!

Akcie, vernostný program

Denne pripravujeme pre vás akcie a zľavy, aby ste ušetrili. Stálych registrovaných zákazníkov za každý nákup odmeňujeme.
Novinka: Zaregistrujte sa u nás a získajte od nás na začiatok až 49 vernostných bodov!

Využívajte množstvo výhod na jednom mieste! (kliknite pre viac informácií)

Obchodné podmienky

Článok I

1) Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok:

a) webovou stránkou elektronického obchodu sa rozumie webová stránka http://www.e-zdravotnickepotreby.sk/, ktorú prevádzkuje predávajúci;

b) kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa uzavrieť alebo uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu;

c) kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar. Kúpna zmluva musí obsahovať, popri náležitostiach vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, nasledujúce náležitosti:

i) opis a množstvo tovaru;

ii) výška kúpnej ceny za tovar;

iii) výška nákladov prepravy a doručenia tovaru;

iv) spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov prepravy a doručenia tovaru;

v) miesto a spôsob dodania tovaru kupujúcemu;

vi) identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať za právnickú osobu, ak je kupujúcim právnická osoba.

d) predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť TUALMED, s.r.o., so sídlom: Ul. 8. Mája 492/11 089 01 Svidník, IČO: 51963388, DIČ: 2120846123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele: Sro, vložka č. 44712/V;

e) tovarom sa rozumie zdravotnícka pomôcka, ktorú predávajúci ponúka alebo ponúkal na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a ktorej dodanie je predmetom kúpnej zmluvy.

Článok II

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.

2) Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

3) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky právne vzťahy s ním súvisiace (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú právom Slovenskej republiky; neprihliada sa pritom na kolízne ustanovenia slovenského právneho poriadku.

4) Otázky neupravené v kúpnej zmluve, v týchto všeobecných obchodných podmienkach, v záručnom a reklamačnom poriadku predávajúceho (článok XI) ani v zásadách ochrany osobných údajov (článok XII) sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

5) Ak kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov nestanovujú inak, na prejednanie a rozhodnutie sporu z právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, ako aj zo všetkých právnych vzťahov s ním súvisiacich (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov), je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Článok III

1) Ak je kupujúcim spotrebiteľ (osoba, ktorá kupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, predovšetkým však nie na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania), vzťahujú sa na právny vzťah založený kúpnou zmluvou ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa týkajú „kupujúceho – spotrebiteľa“.

2) Ak je kupujúcim podnikateľ (§ 2 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), pričom s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že uzavretie kúpnej zmluvy sa týka jeho podnikateľskej činnosti, vzťahujú sa na právny vzťah založený kúpnou zmluvou ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa týkajú „kupujúceho – podnikateľa“.

3) Uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje za týkajúce sa podnikateľskej činnosti kupujúceho najmä v prípade, ak v žiadosti o registráciu na webovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke uvedie údaje, z ktorých vyplýva taký záver (napr. ak uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty).

4) Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré výslovne nerozlišujú medzi kupujúcim – spotrebiteľom a kupujúcim – podnikateľom, sa rovnako uplatnia voči všetkým kupujúcim.

Článok IV

1) Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu a taká ponuka zakladá jeho povinnosť potvrdiť objednávku kupujúceho – spotrebiteľa a uzavrieť s ním kúpnu zmluvu iba v prípade, ak je tovar jednoznačne označený ako tovar, ktorý má predávajúci vo svojej dispozícii a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja (napr. ak je označený ako tovar „na sklade“), a iba po dobu, po ktorú má predávajúci príslušný tovar takto vo svojej dispozícii; kupujúci – spotrebiteľ však berie na vedomie, že údaj o dostupnosti tovaru na webovej stránke elektronického obchodu nemusí vždy zodpovedať skutočnosti, najmä so zreteľom na čas potrebný na jej aktualizáciu.

2) Povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu vzniká až okamihom uzavretia kúpnej zmluvy. Z dôvodu neprijatia alebo odmietnutia objednávky nemá kupujúci voči predávajúcemu žiadne osobitné práva, predovšetkým mu neprislúcha právo na náhradu škody.

3) Ponuka tovaru na predaj prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu nemá právnu povahu návrhu na uzavretie kúpnej alebo akejkoľvek inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej alebo akejkoľvek inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s rovnakými alebo obdobnými účinkami.

Článok V

1) Kúpna zmluva je uzavretá výlučne na základe nasledujúcich právnych úkonov:

a) objednávka zo strany kupujúceho;

b) potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

2) Objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, prejavom vôle kupujúceho smerujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorý je určený predávajúcemu. Kupujúci objednáva tovar výlučne riadnym vyplnením a odoslaním príslušného elektronického formulára na webovej stránke elektronického obchodu.

Vo formulári je povinný uviesť iba pravdivé údaje, inak zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu.

3) Zmena údajov uvedených v objednávke je po odoslaní objednávky možná iba so súhlasom predávajúceho.

4) Kupujúci je oprávnený zrušiť (stornovať) objednávku, a to aj bez udania dôvodu, až do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o potvrdení objednávky.

Kupujúci zruší objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom, listom alebo iným obdobne preukazným spôsobom; oznámenie o zrušení objednávky musí byť doručené predávajúcemu ešte pred doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu.

5) Lehota, v ktorej môže predávajúci potvrdiť objednávku, je 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim; po jej uplynutí objednávka zaniká, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6) Potvrdenie objednávky je záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, prejavom vôle predávajúceho, z ktorého vyplýva jeho súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, to však iba za predpokladu, že neobsahuje iné údaje o kúpnej zmluve ako objednávka. Za potvrdenie objednávky sa však považuje aj také potvrdenie, v ktorom sú uvedené údaje, ktoré neboli obsahom objednávky, ak také údaje vyplývajú z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7) Predávajúci potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom, listom alebo iným obdobne preukazným spôsobom.

8) Predávajúci vždy doručí kupujúcemu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré potvrdzuje zaevidovanie objednávky v príslušnom informačnom systéme predávajúceho; také oznámenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.

Článok VI

1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.

2) Kupujúci zaplatí kúpnu cenu vo výške, ktorá je uvedená na webovej stránke elektronického obchodu v okamihu odoslania objednávky, a spôsobom určeným v kúpnej zmluve.

3) Ak sa má podľa kúpnej zmluvy kúpna cena zaplatiť prevodom v prospech bankového účtu predávajúceho, kupujúci je povinný zaplatiť ju do troch pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak sa má zaplatiť pri dodaní tovaru (dobierka), je povinný zaplatiť ju najneskôr pri prevzatí tovaru.

4) Ak sa má podľa kúpnej zmluvy kúpna cena úplne alebo čiastočne zaplatiť z verejného zdravotného poistenia kupujúceho (tovar na lekársky poukaz), kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu do siedmych dní po uzavretí kúpnej zmluvy originál riadne vystaveného lekárskeho poukazu na príslušný tovar so všetkými náležitosťami vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak ide o tovar iba čiastočne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia kupujúceho a kúpna zmluva neurčuje inak, je kupujúci povinný doplatiť zostávajúcu časť kúpnej ceny za tovar a náklady prepravy a doručenia tovaru do desiatich dní po uzavretí kúpnej zmluvy.

5) Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa dodania tovaru, ak v rozpore s kúpnou zmluvou nezaplatí kúpnu cenu za tovar.

6) Ak z dôvodu nie na strane predávajúceho vyžaduje obstaranie tovaru za účelom jeho dodania kupujúcemu vynaloženie vyšších nákladov, než aké boli predávajúcemu známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene kúpnej ceny, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu; ak k takej dohode nedôjde v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu, alebo ak kupujúci odmietne návrh dohody o zmene kúpnej ceny, je každá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7) Pri objednaní produktu, ktorý je potrebné vyrábať na mieru zákazníka je potrebné uhradiť zálohu vo výške, ktorú stanoví predávajúci. Uhradením tejto zálohy dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k začatiu výroby produktu (zdravotnej pomôcky)

Nakoľko záloha predstavuje určité náklady na výrobu pomôcky, záloha nieje vratná.

Článok VII

1) Predávajúci dodá tovar odoslaním tovaru na adresu na území Slovenskej republiky, ktorá je určená v kúpnej zmluve. Je pritom povinný zabezpečiť prepravu tovaru takým spôsobom, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality zasielaného tovaru v súlade s požiadavkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady prepravy a doručenia tovaru vo výške určenej v kúpnej zmluve, a to spolu s kúpnou cenou.

3) Kupujúci je povinný prevziať tovar.

4) Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci ho podľa vlastného, ničím neobmedzeného rozhodnutia uschová vo svojej prevádzkarni, prípadne na inom vhodnom mieste; je pritom oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov a inej škody, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikne. Ak tovar uschová vo svojej prevádzkarni, je oprávnený požadovať od kupujúceho aj odmenu za úschovu vo výške 20,- EUR bez DPH za každý aj začatý deň úschovy; úschova tovaru sa začína dňom vrátenia neprevzatého tovaru predávajúcemu. Predávajúci vždy oznámi kupujúcemu, kde je tovar uschovaný.

5) V prípade podľa predošlého odseku je kupujúci povinný osobne prevziať tovar do 14 dní po doručení oznámenia o jeho úschove, na mieste, kde je uschovaný, a to aj v prípade, ak v kúpnej zmluve bolo dohodnuté jeho doručenie na iné miesto. Je pritom povinný zaplatiť predávajúcemu, resp. osobe, u ktorej je tovar uschovaný, kúpnu cenu za tovar, ak ešte nebola zaplatená, ako aj odmenu a náklady podľa predošlého odseku, inak je predávajúci, resp. osoba, u ktorej je tovar uschovaný, oprávnená odoprieť odovzdanie uschovaného tovaru.

6) Ak sa kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa odseku 5, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. To isté platí v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na opätovnom doručení tovaru na určenú adresu a kupujúci opätovne neprevezme tovar.

Článok VIII

1) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Uvedená lehota sa však bez ďalšieho predlžuje o čas omeškania kupujúceho so splnením povinnosti na zaplatenie kúpnej ceny za tovar (článok VI odsek 3 prvá veta) alebo so splnením povinnosti na doručenie lekárskeho poukazu na príslušný tovar (článok VI odsek 4).

2) Predávajúci sa môže v potvrdení objednávky zaviazať, najmä v nadväznosti na údaje uvedené na webovej stránke elektronického obchodu, na dodanie tovaru v kratšej lehote ako podľa odseku 1. Taká lehota je pre predávajúceho bez ďalšieho záväzná, a to aj v prípade, ak v objednávke nie je určená žiadna alebo je určená iná lehota na dodanie tovaru.

3) Ak kupujúci určí v objednávke lehotu na dodanie tovaru, je taká lehota pre obe zmluvné strany záväzná iba v prípade, ak ju predávajúci potvrdí v potvrdení objednávky; inak zmluvné strany bez ďalšieho zaväzuje lehota na dodanie tovaru určená v súlade s odsekmi 1 alebo 2.

4) Ak predávajúci nie je schopný z dôvodu nie na jeho strane dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej podľa predošlých odsekov, je oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu; ak k takej dohode nedôjde v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu, alebo ak kupujúci odmietne návrh dohody o zmene dodacej lehoty, je každá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok IX

1) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov upravených v záručnom a reklamačnom poriadku predávajúceho (článok XI). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, môže tak však urobiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru (ak sú tovary objednané v jednej objednávke dodané oddelene, prevzatím posledného tovaru, ak tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov, prevzatím posledného dielu alebo kusu, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, prevzatím prvého dodaného tovaru).

2) Kupujúci, s výnimkou kupujúceho – podnikateľa, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj z iných dôvodov uvedených v záväzných právnych predpisoch upravujúcich práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúcich.

3) Kupujúci – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru a nedodá ho ani v primeranej dodatočnej lehote určenej kupujúcim – podnikateľom. Nie je však oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy po doručení oznámenia predávajúceho, že tovar bol odoslaný na adresu určenú v kúpnej zmluve.

4) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny;

b) ak z dôvodu nie na jeho strane nie je schopný dodať tovar, najmä ak sa tovar prestal vyrábať alebo je dlhodobo nedostupný;

c) ak by dodaním tovaru porušil povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci.

5) Ak sa dôvod na odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy týka iba niektorého tovaru, ktorý je v nej určený, je povinný najprv navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody, ktorou sa rozsah kúpnej zmluvy zúži na zostávajúci tovar, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu. Kupujúci má v takom prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako celku. Ak však v lehote siedmych dní po doručení návrhu predávajúceho kupujúcemu kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy iba čiastočne, v rozsahu tovaru, ktorého sa týka dôvod na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije v prípade dôvodu na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený v odseku 4 písm. a), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6) Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť vždy doručené druhej zmluvnej strane, a to prostredníctvom elektronickej pošty, telefaxom alebo listom.

Kupujúci – spotrebiteľ môže na oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy využiť aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete TU.

7) Najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak z dohody zmluvných strán ani z povahy veci nevyplýva inak:

a) predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak. Predávajúci vráti kupujúcemu – podnikateľovi zaplatenú kúpnu cenu, a to prevodom v prospech bankového účtu, z ktorého bola zaplatená, v ostatných prípadoch prevodom v prospech bankového účtu určeného kupujúcim alebo v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese: TUALMED, s.r.o., ul. 8. Mája 492/11 089 01 Svidník, k rukám kupujúceho, resp., ak je kupujúcim právnická osoba, k rukám fyzickej osoby určenej v kúpnej zmluve, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať za takú právnickú osobu, v posledných dvoch prípadoch po preverení jej identifikačných údajov na základe občianskeho preukazu alebo iného obdobne preukazného dokladu. Ak k odstúpeniu kupujúceho - podnikateľa od kúpnej zmluvy došlo z dôvodu na strane predávajúceho, predávajúci mu rovnakým spôsobom a v rovnakej lehote vráti aj zaplatené náklady prepravy a doručenia tovaru. Predávajúci však nemá povinnosť podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu;

b) kupujúci vráti predávajúcemu prevzatý tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom. Kupujúci vráti tovar jeho osobným odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho na adrese prevádzky: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník alebo jeho doručením na uvedenú adresu prevádzkarne, pričom je povinný zabaliť tovar spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Kupujúci má právo na náhradu nákladov vrátenia tovaru, iba ak odstúpil od kúpnej zmluvy z dôvodu na strane predávajúceho.

8) Rovnaké účinky ako oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy má bez ďalšieho:

a) ak kupujúci vráti tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom, jeho osobným odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho na adrese: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, pričom zároveň uvedie dôvod, ktorý ho podľa tohto článku oprávňuje na odstúpenie od kúpnej zmluvy; alebo b) ak kupujúci vráti tovar v stave, v akom ho prevzal, v pôvodnom obale, vrátane všetkých dokumentov, ktoré boli dodané s tovarom, jeho doručením na adresu prevádzkarne predávajúceho: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, spolu s písomnou informáciou o dôvode, ktorý ho podľa tohto článku oprávňuje na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9) V prípade podľa odseku 8 písm. a) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar a zaplatené náklady prepravy a doručenia tovaru v hotovosti k rukám kupujúceho, resp., ak je kupujúcim právnická osoba, k rukám fyzickej osoby určenej v kúpnej zmluve, ktorá je vo veciach týkajúcich sa kúpnej zmluvy oprávnená konať za takú právnickú osobu, a to pri prevzatí vráteného tovaru, ak kupujúci nežiada iný spôsob vrátenia platby, na aký by inak podľa bodu 7 tohto článku mal nárok. V prípade podľa odseku 8 písm. b) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar a zaplatené náklady prepravy a doručenia tovaru prevodom v prospech bankového účtu, z ktorého boli zaplatené, inak prevodom v prospech bankového účtu určeného kupujúcim, v lehote 15 dní odo dňa vrátenia tovaru kupujúcim.

Článok X

1) Kupujúci, s výnimkou kupujúceho – podnikateľa, nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia.

2) Kupujúci – podnikateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho prevzatia, resp. okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

3) Nebezpečenstvo škody na tovare, vrátane náhodnej škody, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, resp. okamihom, keď sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

Článok XI

1) Otázky týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru, záruky a reklamácií upravuje osobitný dokument – záručný a reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a nachádza sa na webovej stránke elektronického obchodu.

Článok XII

1) Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok XIII

1) Doručovacie údaje predávajúceho:

doručovacia adresa: Zdravotnícke potreby TUAL, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník

telefaxové číslo: +421(0)54 479 58 10

adresa elektronickej pošty: info@e-zdravotnickepotreby.sk

2) Doručovacími údajmi kupujúceho sú každá a ktorákoľvek adresa, telefaxové číslo a adresa elektronickej pošty, ktorú kupujúci uvedie v žiadosti o registráciu na webovej stránke elektronického obchodu alebo v objednávke.

3) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, vrátane sťažností kupujúceho, sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta podľa odsekov 1 a 2, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane; v prípade predávajúceho postačuje oznámenie prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

4) Písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, vrátane sťažností kupujúceho, sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak zmluvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

5) Písomnosti týkajúce sa kúpnej zmluvy, vrátane sťažností kupujúceho, sa môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové čísla, resp. e-mailové adresy podľa odsekov 1 a 2. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomnosti adresátovi, resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom.

Článok XIV

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. júna 2012

2) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení aktuálnom v okamihu odoslania objednávky predávajúcemu (článok II odsek 1). Na webovej stránke elektronického obchodu sa vždy nachádzajú všeobecné obchodné podmienky v najaktuálnejšom znení. Predávajúci zašle kupujúcemu na jeho žiadosť znenie všeobecných obchodných podmienok, ktoré bolo aktuálne v čase odoslania jeho objednávky.

Zaregistrujte sa ako zákazník

Vytvorte si Váš zákaznícky účet v našom e-shope. Registrácia vám nezaberie ani 2 minúty!

Za každý nákup Vám pripíšeme na Váš účet vernostné body

Pri každej pomôcke je zobrazený počet bodov, ktoré Vám pripíšeme na účet.

Odmeňte sa pomôckami z katalógu

Za nazbierané body si môžete vybrať užitočné produkty z nášho katalógu.


NOVINKA: Zaregistrujte sa u nás, prihláste sa k odberu noviniek a získajte od nás na začiatok až 49 vernostných bodov!

Body Vám pripíšeme na Váš účet do 48 hodín po registrácii a prvom prihlásení sa k odberu noviniek.


Vybrané produkty z nášho katalógu odmien

Zobraziť celý katalóg odmien

  • Current
  • Fit lopta s ABS systémom v tvare arašid
  • Tekvicový olej 100% 250ml
  • Vankúš z pamäťovej peny ohybný Flex
  • Šliapací trenažér mini bicykel SNOW
  • Stolička do sprchy výškovo nastaviteľná bez operadla
  • Sudocrem 400g
  • Antidekubitný matrac s kompresorom Protector 200x90